Podnošenje poreske prijave elektronskim putem

Priredila: Dunja Jovanović

Institut za pravo i finansije

April 2016

U cilju pojednostavljenja podnošenja poreskih prijava, kao i modernizacije sistema Poreske uprave, omogućeno je podnošenje poreske prijave elektronskim putem. Po donošenju izmena i dopuna Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, tj. od 01. marta 2008. godine, veliki poreski obveznici su u obavezi da svoje poreske prijave podnose elektronskim putem. Postupak podnošenja elektronske poreske prijave uređen je Pravilnikom o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem (“Službeni glasnik RS” br.18/2012). Od 01. marta 2016. godine obaveza podnošenja poreske prijave odnosi se i na:

    • poreza na premije neživotnog osiguranja;
    • doprinosa za osnivače, odnosno članove privrednih društava;
    • samooporezivanje fizičkih lica;
    • prijava za ispunjavanje obaveza zapošljavanja lica sa invaliditetom;
    • poreza na dobit po odbitku, i
    • poreza na dobit po rešenju.

Postupak podnošenja poreske prijave elektronskim putem možete pogledati na prikazu ispod:

Untitled

Za više informacija: http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/e-porezi/informacije.html
Pravna podloga:

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015 i 15/2016)

Pravilnik o načinu podnošenja poreske prijave elektronskim putem (“Službeni glasnik RS” br. 18/12, 113/13)
NAPOMENA

Tekst je informativnog karaktera i Institut za pravo i finansije ne snosi nikakve posledice za eventualne pogrešne podatke i promene podataka u relevantnom Zakonu ili na sajtu korišćenog izvora. .