Javni i medijski nastup

Više informacija uskoro.

Izrada biznis plana

Interaktivna obuka koja kroz teorijski i praktični deo približava ovu temu svim interesentima koji nemaju iskustva u pisanju biznis planova.

U nedostatku kapitala, odlična poslovna ideja nije dovoljna. Potrebno je ubediti investitore, potencijalne partnere ili bankare da će njihov kapital moći da se povrati višestruko ako baš Vama daju novac.

Biznis plan je glavni alat kojim se pridobija investitor, partner ili kredit.

Ciljne grupe:

 • Preduzetnici,
 • Nezaposlena lica,
 • Aktivisti i zaposleni u civilnom ili javnom sektoru,
 • Osobe koje žele da učestvuju u pisanju biznis planova za račun drugog.

Opis treninga:

Cilj seminara je prezentacija značaja biznis plana za uspeh moderne kompanije. Polaznici će bit obavešteni o veštinama potrebnim za strateško planiranje i biće upoznati sa primerima biznis planova i metodologijama njihove izrade. Takođe, osposobljavaju se i za pripremu vlastitog poslovnog plana.

PO ZAVRŠETKU TRENINGA, UČESNIK JE:

 • Osposobljen da razume osnove izrede biznis plana;
 • Osposobljen da razume razliku između internih i eksternih biznis planova;
 • Osposobljen da razume različite metodologije izrade biznis planova;
 • Osposobljen da sagleda ključne delove biznis plana.

Pisanje projekata

Interaktivna obuka koja kroz teorijski i praktični deo približava ovu temu onim predstavnicima udruženja ili pojedincima koji nemaju iskustva u pisanju projekata.

Ciljne grupe:

 • Predstavnici udruženja,
 • Predstavnici novoosnovanih udruženja kojima je ova obuka neophodna,
 • Aktivisti i zaposleni u civilnom sektoru,
 • Osobe koje žele da učestvuju u pisanju projekata za račun drugog.

Opis treninga:

Zbog nedovoljne informisanosti javnosti o dostupnim fondovima, ali i zbog nestručnosti podnosilaca projekata, veliki je procenat neiskorišćenih fondova.
Ciljevi obuke jesu podizanje kapaciteta udruženja ili osposobljavanje pojedinaca za bolji pristup donatorskim sredstvima kroz unapređenu saradnju sa lokalnom zajednicom, kao i razvijanje komunikacije sa ključnim partnerima – institucijama i donatorskim organizacijama.

PO ZAVRŠETKU TRENINGA, UČESNIK JE:

 • Osposobljen da raspoznaje različite segmente u procesu pisanja projekata;
 • Osposobljen da učestvuje u procesu izrade predloga projekta;
 • Informisan o dostupnim donatorima za organizacije iz Srbije;
 • Informisan o primerima dobre i loše prakse.

Pisanje pravnih akata

Interaktivna obuka namenjena svima koji žele da od relevantnih stručnjaka i advokata saznaju šta su podnesci, žalbe, dopisi, ali i to kako se oni pišu.

Ishod seminara:

Sticanje osnovnih znanja i kompetencija u pogledu praćenja, razumevanja i praktične osposobljenosti u pripremanju normativnih akata. Razvijanje sposobnosti individualnog i timskog rada, samostalno formulisanje, lektorisanje i redakcija pravnih tekstova.

Ciljne grupe:

 • Diplomirani pravnici, pravnici i studenti prava završnih godina;
 • Osobe koje žele da pokrenu sopstveni biznis, bududi i sadašnji preduzetnici i privrednici;
 • Osobe žele da počnu da se bave pisanjem pravnih akata za račun drugog.

Opis seminara:

Obučavanje diplomiranih pravnika, pravnika i studenata prava završnih godina, kao i svih bez iskustva u pisanju pravnih akata, koji po završetku obuke mogu samostalno da izrađuju pravne akte sa svoj ili račun drugog.

Seminar obukvata uvod u teorijska i praktična znanja u domenu metoda pripremanja normativnih akata, integrisati znanja iz opšte lingvističke edukacije sa procedurom pravnog normiranja, kao i osnovne principe, kategorije, instrumente i metode izrade pravnih propisa.

Teme:

Uvod u pozitivno pravo Republike Srbije, objašnjenja za vrste pravnih akata koji postoje, objašnjenja za pisanje istih i primeri iz advokatske prakse.