Untitled

Krivični postupak
Criminal Proceedings
 
Tarifni broj 1
  
Zaprećena kazna
Possible Prison Sentence
Odbrana i pristup
Defense and Access
Sastav podneska
Written Action
Dinar
RSD
 
Odbrana, zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca – sa 1 započetim satom pripada i za Saslušanje u policiji Prepoznavanje osumnjičenog u pretkrivičnom postupku pred OUP
Zastupanje oštećenog Odložen pretres Razgovor sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoru
Poverljiv razgovor sa osumnjičenim Prijem rešenja o zadržavanju – sa 1 započetim satom
ŽALBA okrivljenog privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca protiv presude, rešenja kojim se izriče mera bezbednosti ili vaspitna mera i oduzimanje imovinske koristi

Ponavljanje postupka Zaštita zakonitosti

Prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, predlog za preduzimanje istražnih radnji predlog sporazuma za priznanje krivice Prigovor i odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužba za zaštitu povrede prava osuđenog, zahtev za rehabilitaciju, žalba protiv rešenja o zadržavanju, određivanju ili produženju pritvora sprovođenju istrage, odgovor na žalbu, zalba oštećenog, molba za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje postupka
Ostali podnesci
 
do 3 godine
Up to 3 years
18.000,00
9.750,00
33.000,00
16.500,00
8.250,00
 
od 3 do 5 godina
From 3 to 5 years
24.000,00
12.750,00
45.000,00
22.500,00
11.250,00
 
od 5 do 10 godina
From 5 to 10 years
31.500,00
16.500,00
60.000,00
30.000,00
15.000,00
 
od 10 do 15 godina
From 10 to 15 years
46.500,00
24.000,00
90.000,00
45.000,00
22.500,00
 
Preko 15 godina
Over 15 years
61.500,00
31.500,00
120.000,00
60.000,00
30.000,00
 
 
Postupci bez izražene vrednosti spora (neprocenjivi)
Procedures without enhanced value of dispute
 
Tarifni broj 14