Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Priredila: Dunja Jovanović

Institut za pravo i finansije

Oktobar 2015

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Društvo sa ograničenom odgovornošću se može samo simultano osnivati, tj. bez javnog poziva i upisa uloga.

Osnivači mogu biti pravna i/ili fizička lica, domaća i strana, koja osnivanjem stiču i svojstvo članova društva. Naš zakonodavac ne maksimizira broj članova društva sa ograničenom odgovornošću.

Osnivanje društva započinje donošenjem osnivačkog akta, koji mora da sadrži:

  • lično ime i prebivalište, odnosno poslovno ime i sedište članova društva
  • poslovno ime i sedište društva
  • pretežnu delatnost društva
  • ukupan iznos osnovnog kapitala društva
  • iznos novčanog uloga, odnosno novčanu vrednost i opis nenovčanog uloga svakog člana društva
  • vreme uplate, odnosno unošenja uloga u osnovn kapital društva
  • udeo svakog člana društva u ukupnom osnovnom kapitalu izražen u procentima
  • određivanje ograna društva i njihovih nadležnosti

Akt može da sadrži i fakultativne elemente.

Troškove osnivanja društva snosi društvo ili njegovi osnivači, što se detaljnije uređuje u okviru osnivačkog akta. Ukoliko ovo pitanje nije uređeno, tada troškove snose njegovi osnivači.

Minimalni osnivački kapital iznosi 100 dinara.

Postupak registracije društva pokreće se podnošenjem prijave Agenciji za privredne registre. Prijava se podnosi na propisanom obrascu, a uz prijavu se prilažu zahtevani dokumenti, kao i dokaz o uplati naknade za vođenje postupka registracije.

Pravni subjektivitet društvo stiče momentom registracije.

Pravna podloga:

Zakon o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon i 5/2015)

NAPOMENA

Tekst je informativnog karaktera i Institut za pravo i finansije ne snosi nikakve posledice za eventualne pogrešne podatke i promene podataka u relevantnom Zakonu.

[/av_textblock]

[av_social_share title=’Share this entry’ style=” buttons=” share_facebook=” share_twitter=” share_pinterest=” share_gplus=” share_reddit=” share_linkedin=” share_tumblr=” share_vk=” share_mail=”][/av_social_share]