Overa dokumenata kod notara

Priredila: Milica Stojković

Institut za pravo i finansije

Od 01. marta 2017. godine overavanje dokumenata prešlo je u isključivu nadležnost javnih beležnika, koja je do sada, prema Zakonu o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa bila podeljena između beležnika, opštinskih uprava i sudova. Izuzetno od odredaba Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa, overu će i posle 1. marta 2017. godine vršiti sudovi, sudske jedinice, kao i prijemne kancelarije osnovnih sudova, odnosno opštinske uprave a sve do imenovanja javnih beležnika na odnosnoj teritoriji.

Promene u nadležnosti dovele su i do promena u ceni pružanja usluga. Naime, cene kod javnih beležnika biće više u odnosu na sudske tarife, ali niže od cena koje su primenjivale opštinske uprave, dok će dokumenta koja su opštine overavale besplatno, i javni beležnici overavati besplatno. Pravo na besplatnu overu imaju socijalno ugrožene kategorije građana koji prikupljaju dokumentaciju za pomoć države ili invalidsku penziju. Pored toga, besplatno će se vršiti i overa dokumenata za upis u školu ili na fakultet, kao i dokumenti za konkurisanje za posao.

Ministarstvo pravde je na svom sajtu objavilo tabelu opština, odnosno gradova za koje još uvek nisu imenovani javni beležnici sa podacima o tome gde građani mogu vršiti overu isprava i potpisa. Tabelu možete preuzeti ovde, dok adrese kancelarija javnih beležnika možete pogledati ovde.

Pravna podloga

Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa ( ”Sl.glasnik RS”, br. 93/2014 i 22/2015)

Zakon o javnom beležništvu (Sl. glasnik RS’’, br. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014 – dr.zakon, 121/2014 i 6/2015)

NAPOMENA

Tekst je informativnog karaktera i Institut za pravo i finansije ne snosi nikakve posledice za eventualne pogrešne podatke i promene podataka u relevantnim zakonima ili na sajtu nadležne institucije.