Sudske takse u posebnim slučajevima

[av_heading heading=’Sudske takse u posebnim slučajevima’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’10’ color=” custom_font=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

I Sudska uverenja i potvrde

Tarifni broj 30.

Za uverenja, plaća se 190 dinara.

Napomena:

1. Ako se jednim uverenjem posvedočava više činjenica, osobina, odnosa ili okolnosti, plaća se jedna taksa.

2. Za potvrdu da je taksa plaćena, izdatu u obliku uverenja, plaća se taksa po ovom tarifnom broju. Ne plaća se taksa, ako se izdaje samo priznanica o plaćenoj taksi.

3. Ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja za potvrde koje sud izdaje stranci, svedoku, veštaku, prevodiocu ili tumaču da su prisustvovali ročištu, odnosno pretresu, ako su oni bili obavezni da prisustvuju i ako im ta potvrda služi isključivo radi pravdanja izostanka sa rada.

4. Za potvrdu o pravosnažnosti ili izvršnosti koja se stavlja na prepis sudske odluke, ne plaća se taksa.

5. Taksa za uverenje lepi se na samom podnesku kojim se traži izdavanje uverenja.

6. Ako se uverenje izdaje u dva ili više primeraka za drugi i svaki dalji primerak plaća se polovina takse iz ovog tarifnog broja.

7. Taksu po ovom tarifnom broju plaća lice koje traži izdavanje uverenja, a uverenje se ne sme izdati dok taksa ne bude plaćena.

II Razmatranje spisa

Tarifni broj 32.

Za izveštaje i podatke koji se traže od suda iz završenih predmeta plaća se 390 dinara

III Prepisi

Tarifni broj 33.

1. Za prepisivanje sudskih akata, kao i za prepisivanje akata iz zbirke isprava, koje je sud izvršio na zahtev stranke, plaća se 20 dinara po stranici teksta izvornika.

2. Pod prepisom u smislu stava (1) ovog tarifnog broja podrazumeva se i fotokopiranje ili štampanje iz memorije računara ili pisaće mašine.

Napomena:

1. Za pismeni ili usmeni zahtev da se izvrši prepis plaća se taksa iz tar. broja 30. stav (1).

2. Taksa za prepis lepi se na samoj molbi kojom je traženo prepisivanje, a u slučaju usmene molbe, na spisu. Taksa za zahtev za prepis lepi se takođe na samom zahtevu (molbi), odnosno na spisu, ako je molba usmena.

3. Ako se prepisivanje vrši na stranom jeziku plaća se taksa u trostrukom iznosu od propisane u ovom tarifnom broju.

4. Za prepis raspravnog zapisnika koji je izrađen istovremeno sa sastavljanjem samog izvornika, plaća se polovina takse iz stava (1) ovog tarifnog broja.

IV Izvodi iz javnih knjiga

Tarifni broj 34.

Za izvode iz zemljišnih ili drugih javnih knjiga o nepokretnostima, ako se izdaju na zahtev stranke, plaća se po listu formata A4, 100 dinara.

Napomena:

1. Za pismeni ili usmeni zahtev stranke da joj se izda izvod ne plaća se taksa.

2. Napomena pod tačkom 3. uz tarifni broj 21. važi i kod plaćanja takse po ovom tarifnom broju.

V Sudski depoziti

Tarifni broj 35.

Za čuvanje (depozit) novca, stvari i vrednosnih papira na zahtev stranke, plaća se godišnje 2% od vrednosti deponovanih stvari.

Napomena:

1. Ova taksa ne plaća se na depozit koji se polaže na zahtev državnih organa, ako se podigne u roku.

2. Taksa se plaća za prvu godinu unapred, a za ostale godine prilikom podizanja depozita. Započeta godina računa se kao cela. U slučaju prenosa depozita iz jednog u drugi sud, a na zahtev deponenta, za prenos se plaća iznos jednogodišnje takse.

3. Ako se vrednost stvari ne može proceniti po njihovoj prirodi, izvršiće se procena od strane veštaka na trošak deponenta.

4. Za pismeni ili usmeni zahtev da se prime na čuvanje novac, stvari ili vrednosni papiri, ne plaća se taksa.

VI Protesti

Tarifni broj 36.

1. Za usmenu ili pismenu molbu za protest menice, čeka (i drugih isprava ili ugovora) zbog neakceptiranja, neisplate ili neispunjenja, plaća se 100 dinara.

2. Za protest se plaća prema vrednosti:

– do 5.000 dinara vrednosti – 190 dinara;

– preko 5.000 dinara do 20.000 dinara vrednosti – 190 dinara uvećano za 2% vrednosti;

– preko 20.000 dinara vrednosti – 980 dinara uvećano za 1% vrednosti, a najviše 3.900 dinara.

Napomena:

1. Taksa iz ovog tarifnog broja plaća se na proteste koji se podnose po propisima o menici i čeku, kao i na zamene protesta. Taksa za protest lepi se na samoj molbi kojom je tražen protest, a u slučaju usmene molbe, na prepis protesta koji ostaje kod suda. Na isti način se postupa i u pogledu lepljenja takse za samu molbu.

2. Ako se jednom molbom traži više protesta odnosno zamena protesta, plaća se jedna taksa za molbu, ali se i u tom slučaju plaća posebna taksa za svaki protest, odnosno zamenu protesta.

VII Ostali predmeti

Tarifni broj 37.

1. Za podnesak koji se predaje usmeno na zapisnik pred sudom, plaća se taksa predviđena u tarifi za odnosni podnesak.

2. Za sastavljanje pred sudom ugovora o zemljišno-knjižnim, intabulacionim ili tapijskim stvarima plaća se:

a) Prema vrednosti:

– do 5.000 dinara vrednosti – 590 dinara;

– preko 5.000 do 20.000 dinara vrednosti – 590 dinara uvećano za 1% vrednosti;

– preko 20.000 dinara vrednosti – 980 dinara uvećano za 0,5% vrednosti, a najviše 3.900 dinara.

b) Ako je vrednost ugovora neprocenjiva, 590 dinara.

Napomena:

1. Ako se istovremeno sa sastavljanjem ugovora traži i upis prava, osim takse iz stava (2) ovog tarifnog broja, plaća se i taksa za podnesak kojim se upis traži, kao i taksa za upis.

2. Pri sastavljanju ugovora iz stava (2) ovog tarifnog broja ne plaća se posebna taksa za predlog da se ugovor sastavi, niti takse za overu potpisa po tarifnom broju 13.

3. Za stav (2) tačka 1. ovog tarifnog broja važi napomena br. 9 uz tarifni broj 13.

Tarifni broj 38.

1. Za predlog stranke da sud postavi sudiju ili predsednika izbranog suda, plaća se 590 dinara.

2. Za predlog o izuzeću sudije izbranog suda, plaća se 590 dinara.

3. Za izdavanje potvrde o pravnosnažnosti ili izvršnosti presude izbranog suda, plaća se 980 dinara.

Napomena:

Ne plaća se taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja ako je predlog za postavljanje predsednika izbranog suda podneo izbrani sudija.

Tarifni broj 39.

1. Za opomenu kojom se neko poziva da plati taksu koju je bio dužan da plati i bez opomene, plaća se 390 dinara, a u postupku pred privrednim sudom 780 dinara.

2. Kada je u postupku pred privrednim sudom jedna od stranaka fizičko lice koje nije preduzetnik, plaća se opomena kao pred sudom opšte nadležnosti.

Tarifni broj 40.

1. Za odluku kojom se odbacuje ili odbija zahtev za izuzeće sudije, sudije porotnika, predsednika suda, javnog tužioca i drugih službenih lica, plaća se taksa u iznosu od 590 dinara.

2. U rešenju iz stava (1) ovog tarifnog broja, sud će opomenuti stranku da je dužna da plati taksu u roku od pet dana od dana prijema odluke.

Tarifni broj 41.

1. Za molbu kojom se traži odlaganje izvršenja krivične sankcije, plaća se 590 dinara.

2. Za odluku prvostepenog suda po molbi, plaća se 980 dinara.

3. Za žalbu na odluku prvostepenog suda plaća se taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja.

[/av_textblock]