Sudske takse u stečajnom postupku i postupku reorganizacije

[av_heading heading=’Sudske takse u stečajnom postupku i postupku reorganizacije’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’10’ color=” custom_font=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

I Podnesci

Tarifni broj 21.

 1. Za predlog za pokretanje stečajnog postupka i za podnošenje plana reorganizacije plaća se 980 dinara.
 2. Za prijavu poverilaca u stečajnom postupku plaća se prema vrednosti potraživanja:

– do 250.000 dinara vrednosti – 980 dinara;

– preko 250.000 dinara vrednosti – 980 dinara, uvećano za 1% vrednosti potraživanja, a najviše 3.900 dinara;

 1. Za žalbu protiv odluke stečajnog veća plaća se 980 dinara.

Napomena:

 1. Kao osnov za plaćanje takse za prijave poverilaca uzima se iznos tražbine koju poverilac prijavljuje, pri čemu će se uzeti da uslovljena tražbina nije uslovljena, a ako jedan poverilac prijavi više tražbina, taksa se plaća na ukupni iznos tih tražbina.
 2. Taksa se ne plaća:

– za podneske stečajnog upravnika,

–  za podneske koji nisu označeni u ovom tarifnom broju i za priloge uz podneske.

II Paušalna taksa

Tarifni broj 22.

Paušalna taksa se plaća:

 1. u stečajnom postupku od zbira iznosa koji su upotrebljeni ili su na raspolaganju za podmirenje dugova stečajne mase, od 1.900 do 19.500 dinara;
 2. za reorganizaciju od iznosa za koji je usvojen plan reorganizacije, od 1.900 do 19.500 dinara.

Napomena:

 1. Paušalna taksa se smatra troškovima stečajnog postupka i određuje je sud po okončanju postupka, a dužan je platiti stečajni upravnik po pravosnažnosti rešenja o glavnoj deobi.
 2. Paušalnu taksu za reorganizaciju plaća pravno lice čiji je plan reorganizacije usvojen.
 3. Paušalna taksa po ovom tarifnom broju plaća se u roku od osam dana od dostave naloga za plaćanje takse po članu 37. stav 3. ovog zakona.

UPIS U SUDSKI REGISTAR

I Prijave

Tarifni broj 22a

Za svaku prijavu za upis u sudski registar, plaća se 590 dinara.

Napomena:

Ako se jednom prijavom traži više upisa za isti subjekat upisa plaća se samo jedna taksa iz ovog tarifnog broja.

II Upis u sudski registar

Tarifni broj 22b

 1. Za rešenje doneto po prijavi za upis osnivanja subjekta upisa plaća se 1.900 dinara.
 2. Za rešenja doneta po prijavama za ostale vrste upisa koji nisu navedeni u stavu (1) ovog tarifnog broja plaća se 590 dinara.
 3. Za žalbu na rešenje doneto u postupku upisa iz st. (1) i (2) ovog tarifnog broja plaća se 590 dinara.
 4. Za zahtev za brisanje upisa iz sudskog registra plaća se 590 dinara.
 5. Za rešenje po zahtevu za brisanje upisa plaća se 590 dinara.

Napomena:

Ako se jednim podneskom traži više upisa, plaća se taksa za svaki upis posebno.

III Objavljivanje

Tarifni broj 22v

Za dostavljanje upisanih podataka radi objavljivanja u službenom glasilu plaća se 390 dinara.

Napomena:

Za objavljivanje podataka čije je upisivanje traženo jednim podneskom, plaća se samo jedna taksa iz ovog tarifnog broja.

[/av_textblock]