Umanjenje poreza i doprinosa za novozaposlene

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Click here to add your own text
[/av_textblock]

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Umanjenje poreza i doprinosa za novozaposlene’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Priredila: Dunja Jovanović

Institut za pravo i finansije

Mart 2016

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Sednica Narodne Skupštine Republike Srbije koja je održana 29. 12. 2015. godine, imala je za posledicu usvajanje dva nova zakona:

Zakoni su objavljeni u “Službenom glasniku RS” broj 112/2015, a stupili su na snagu i primenjuju se od 01. januara 2016. godine.
Od 01.januara 2016. godine primenjuju se sledeće odredbe za olakšice za novozaposlene radnike:
   • odredbe regulisane članom 21v Zakona o porezu na dohodak građana
   • odredbe regulisane članom 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
   • novopropisane odredbe regulisane novododatim članom 21d Zakona o porezu na dohodak građana
   • novopropisane odredbe reglisane novododatim članom 45v Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Novina je da se poreska olakšica sastoji se u pravu na povraćaj 75% plaćenog poreza na zaradu i 75% plaćenih doprinosa, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, za novozaposleno lice, zaključno sa zaradom koja je isplaćena do 31. decembra 2017. godine.
Ko su korisnici olakšica?

1111

Kako ostvariti pravo na olakšice?

Da bi poslodavci ostvarili pravo na ove olakšice, odnosno na povraćaj poreza i doprinosa, potrebno je da zaposle najmanje dva nova lica, u odnosu na broj zaposlenih koje je poslodavac imao na dan 31.10.2015. godine. Uslove koje treba da zadovolji novozaposleno lice možete pogledati u prikazu ispod.

2222

Poslodavac koji od 1. januara 2016. godine zasnuje radni odnos sa jednim novozaposlenim, pa u narednom periodu zasnuje radni odnos i sa drugim novozaposlenim licem, može da koristi poresku olakšicu za prvog novozaposlenog tek po zasnivanju radnog odnosa sa drugim novozaposlenim licem, s tim, da pravo na povraćaj plaćenog poreza za prvog novozaposlenog može da ostvari za zaradu koju je tom licu isplatio za mesec u kome je stekao uslov za koriščenje poreske olakšice.

Ako je u periodu od 31. oktobra 2015. godine do 31.decembra 2015. godine, poslodavac

   • povećao broj novozaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.oktobra 2015. godine, poresku olakšicu za novozaposlene sa kojima je zasnovao radni odnos od 1. januara 2016. godine može da koristi počev od meseca u kome je stekao uslov za korišćenje poreske olakšice
   • smanjio broj zaposlenih u odnosu na dan 31. oktobra 2015. godine, poresku olakšicu za novozaposlene sa čijim zasnivanjem radnog odnosa poveća broj zaposlenih u odnosu na broj koji bi bio da nije smanjio broj zaposlenih u periodu od 31. oktobra 2015. godine do 31. decembra 2015. godine, može da koristi počev od meseca u kome je stekao uslov za korišćenje poreske olakšice

Podnošenje zahteva za povraćaj poreza

Povraćaj plaćenog poreza vrši se u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji,  u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

Pravo izbora

Poslodavac koji zasnuje radni odnos sa novozaposlenim licima posle 01. januara 2016. godine, može da se opredeli da li će za ta lica koristiti: olakšicu propisanu članom 21v ili olakšicu propisanu novododatim članom 21.d Zakona o porezu na dohodak građana, pod uslovom da ispunjava uslove za izabranu olakšicu.

Pravna podloga

Zakon o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 – usklađeni din. izn.)

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 – usklađeni din. izn.)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015 i 15/2016)

NAPOMENA

Tekst je informativnog karaktera i Institut za pravo i finansije ne snosi nikakve posledice za eventualne pogrešne podatke i promene podataka u relevantnim zakonima.

[/av_textblock]

[av_social_share title=’Share this entry’ style=” buttons=” share_facebook=” share_twitter=” share_pinterest=” share_gplus=” share_reddit=” share_linkedin=” share_tumblr=” share_vk=” share_mail=”][/av_social_share]