Porez na uvoz softvera

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Porez na uvoz softvera’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Priredila: Dunja Jovanović

Institut za pravo i finansije

Decembar 2015

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Softver kao računarski program ili skup programa  predstavlja autorsko delo nosioca autorskog prava koji ima isključivo pravo da štiti integritet svog prava i da ima pravo nadoknade na ekonomsko iskorišćavanje svog dela.

Za svako iskorišćenje autorskog dela od strane drugog lica autoru pripada naknada, što znači da softver,  odnosno licenca za korišćenje softverskog programa  treba da bude odobrena od strane vlasnika autorskog dela, te se licenca, odnosno softver mora ili platiti ili ustupiti  besplatno u zavisnosti od namere nosioca prava, odnosno proizvođača.

Prava intelektualne svojine  na softvere i baze podataka uređena su Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine propisano je da je Ministarstvo zaduženo za poslove finansija preko poreskih inspektora. U okviru Poreske uprave (sektora za informacione i komunikacione tehnologije), formirano je tokom 2011. godine Odeljenje za kontrolu legalnosti softvera,  nadležno za kontrolu prava intelektualne svojine na softvere i baze podataka.

Postupak kontrole uređen je Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Postupak kontrole odnosi se isključivo na pravna lica. U slučajevima kada se u u postupku poreske kontrole utvrde činjenice i okolnosti  koje ukazuju  na postojanje osnova za sumnju da je izvršeno poresko krivično delo, u skladu Krivičnim zakonikom inspektor sastavlja izveštaj i sa dokazima dostavlja nadležnom rukovodiocu Poreske uprave (pomoćniku direktora), koji u roku od  24 sata dostavlja izveštaj sa dokazima  rukovodiocu Poreske policije koji postupa u skladu sa navedenim  Krivičnim Zakonikom. Postupak kontrole prikazan je na sledećoj tabeli:

porez1

Za nelegalno korišćenje prava intelektualne svojine na računarske programe i baze podataka propisana je kazna:

      • za privredni prestup za pravno lice od 100.000-3.000.000 dinara i 50.000-200.000 din.
      • za odgovorno lice u pravnom licu i kazna za prekršaj preduzetnika od 50.000-500.000 dinara

Osnovne razlike između legalnog i nelegalnog softvera možete pogledati na sledećem prikazu:

porez2

Uvoz softvera predstavlja kupovinu autorskog prava od nerezidenta (izvoznika) i ima tretman usluge. Postoji mogućnost da uvoznik predmetni softver preuzme putem internet ili na neki drugi elektronski način. Dokument kojim se isporuka prati je faktura izvoznika.

Uvoz usluge ne podleže carinjenju niti plaćanju carina. Obaveze uvoznika prikazane su sledećim grafikom:

porez3

PDV uvoznik obračunava prema propisima koji uređuju ovu oblast

Porez po odbitku, prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, propisuje da se na prihode koje ostvari nerezident po osnovu naknada za autorska i srodna prava i prava industrijske svojine obračunava i plaća porez po odbitku po stopi od:

      • 20% ako međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drugačije uređeno
      • Umanjenoj stopi (uglavnom 10%) ukoliko Republika Srbija ima sklopljen ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa državom u kojoj je izvoznik rezident; neophodno je da izvoznik dostavi potvrdu rezidentnosti koju mu overava nadležni organ u njegovoj zemlji. Uvoznik porez obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku izvozniku na dan plaćanja naknade.

Poreska prijava podnosi se u roku od 24h od kupovine softvera.
Porez po odbitku se ne plaća na druge usluge iz oblasti informacionih tehnologija, a koje ne predstavljaju naknadu za autorska prava, kao na primer instalacija računarskih programa i podrška koju pruža izvoznik korisniku programa.

Pravna podloga:

Zakon o autorskim i srodnim pravima (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012)

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 63/2006 – ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014 i i 91/2015 – autentično tumačenje)

Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“ br. 25/01 , 80/02 – dr. zakon, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14)

 

NAPOMENA

Tekst je informativnog karaktera i Institut za pravo i finansije ne snosi nikakve posledice za eventualne pogrešne podatke i promene podataka u relevantnim zakonima.
[/av_textblock]

[av_social_share title=’Share this entry’ style=” buttons=” share_facebook=” share_twitter=” share_pinterest=” share_gplus=” share_reddit=” share_linkedin=” share_tumblr=” share_vk=” share_mail=”][/av_social_share]