Postupak pred Poverenikom

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Postupak pred Poverenikom predstavlja drugostepeni postupak, odnosno postupak po žalbi.

Tražilac može izjaviti žalbu Povereniku, ako:

 1. organ vlasti odbaci ili odbije zahtev tražioca, u roku od 15 dana od dana kada mu je dostavljeno rešenje ili drugi akt;
 2. organ vlasti ne odgovori u propisanom roku na zahtev tražioca;
 3. organ vlasti uslovi izdavanje kopije dokumenta koji sadrži traženu informaciju uplatom naknade koja prevazilazi iznos nužnih troškova izrade te kopije;
 4. organ vlasti ne stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju na način predviđen Zakonom;
 5. organ vlasti ne stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno ne izda kopiju tog dokumenta na način predviđen Zakonom ili
 6. organ vlasti na drugi način otežava ili onemogućava tražiocu ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, suprotno odredbama Zakona.

Žalba nije dozvoljena ako je zahtev za pristup informacijama odbijen od strane:

 1. Narodne skupštine,
 2. predsednika Republike,
 3. Vlade Republike Srbije,
 4. Vrhovnog suda Srbije,
 5. Ustavnog suda
 6. republičkog javnog tužioca

Protiv rešenja ovih organa ne može se izjaviti žalba, već se može se pokrenuti upravni spor, u skladu sa zakonom, o čemu sud po službenoj dužnosti obaveštava Poverenika.

Poverenik donosi rešenje bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana predaje žalbe, pošto omogući organu vlasti da se pismeno izjasni, a po potrebi i tražiocu.

Poverenik odbacuje žalbu koja je

 • nedopuštena,
 • neblagovremena
 • izjavljena od strane neovlašćenog lica.

Organ vlasti dokazuje da je postupao u skladu sa svojim obavezama predviđenim Zakonom.

Poverenik će rešenjem naložiti organu vlasti da tražiocu omogući slobodan pristup informacijama od javnog značaja, kada utvrdi da je žalba osnovana.

Ako organ vlasti, nakon izjavljene žalbe zbog nepostupanja po zahtevu, a pre donošenja odluke po žalbi, tražiocu omogući pristup informacijama ili po zahtevu odluči, Poverenik će doneti zaključak i obustaviti postupak po žalbi. Postupak po žalbi se obustavlja i kada tražilac odustane od žalbe.

Rešenja Poverenika su obavezujuća, konačna i izvršna.

Administrativno izvršenje rešenja Poverenika sprovodi Poverenik prinudom (prinudnom merom, odnosno novčanom kaznom), u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

U postupku administrativnog izvršenja rešenja Poverenika ne može se izjaviti žalba koja se odnosi na izvršenje.

Ako Poverenik ne može sprovesti svoje rešenje, Vlada mu na njegov zahtev pruža pomoć u postupku administrativnog izvršenja tog rešenja – primenom mera iz svoje nadležnosti, odnosno obezbeđivanjem izvršenja rešenja Poverenika neposrednom prinudom.

Protiv rešenja i zaključka Poverenika može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor povodom ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja je hitan.

[/av_textblock]