Prime listing beogradske berze

[av_heading heading=’Prime listing beogradske berze’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’10’ color=” custom_font=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Autor: Miljana Matović

Reviziju sproveo : Ivan Stefanović

Februar, 2016

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Uvod

Listing, kao jedna od osnovnih funkcija svake Berze ima za zadatak da obezbedi da se na njoj nađu što kvalitetniji predmeti trgovanja. Beogradska berza ovu funkciju realizuje kroz primenu jasnih pravila i procedura za kotiranje izdavaoca hartija od vrednosti u okviru Prime listinga ili Standard listinga.

Predmet ovog rada jeste Prime listing Beogradske berze. U prvom delu rada biće objašnjen listing Beogradske berze i detaljnije uslovi (opšti i posebni) za Prime listing. U drugom delu rada će se govoriti o postupku uključivanja hartija od vrednosti na Prime listing, kao i situacijama u kojima Berza sprovodi privremenu obustavu trgovanja ili isključivanje hartija od vrednosti sa Prime listinga. U poslednjem delu će biti prikazan pregled kompanija koje su listirane na Prime listingu, od 2012. do danas, kao i analiza ostvarenog prometa akcijama i obveznicama sa Prime listinga.

Cilj ovog rada jeste da se izvrši analiza Prime listinga, da se sagleda trenutna situacija na ovom segmentu tržišta, kao i dalje mogućnosti za njegov razvoj.

 

Listing Beogradske berze

Postupak za listing na Beogradskoj berzi je definisan Pravilnikom o listingu koji je doneo Upravni odbor, a saglasnost dala Komisija za hartije od vrednosti. Na listing se mogu uključiti hartije od vrednosti kojima se u skladu sa Zakonom i Pravilima Berze, može trgovati na regulisanom tržištu.

Hartije od vrednosti koje su predmet zahteva za listing moraju imati sva formalna obeležja i ispunjavati ostale uslove koji su propisani zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuju postupak izdavanja i trgovina hartijama od vrednosti na regulisanom tržištu.

Hartije od vrednosti mogu biti uključene na zahtev izdavaoca. Postoje dva segmenta listing regulisanog tržišta:

 • Prime Listing,
 • Standard Listing

Uslovi za Prime listing

2.1. Opšti uslovi

Da bi se hartija od vrednosti našla na Prime listingu, opšti uslovi koji se moraju ispuniti su sledeći:

 • minimalni iznos kapitala izdavaoca – 20 miliona EUR,
 • minimalno vreme poslovanja izdavaoca – 3 godine,
 • izveštaj o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja sastavljen u skladu sa zakonom kojim se uređuju računovodstvo i revizija – sa izraženim pozitivnim mišljenjem ili mišljenjem sa rezervom, izuzev u trenutku uključenja na Prime Listing kada na izveštaj mora biti izraženo mišljenje ovlašćenog revizora,
 • internet stranica izdavaoca – na srpskom i engleskom jeziku. [1]

2.2. Posebni uslovi

Da bi se akcije uključile na Prime listing, pored opštih, moraju da ispune i dodatne uslove:

1)  da se u javnosti u slobodnom prometu (free float), nalazi najmanje 25% akcija od ukupno izdatih akcija izdavaoca ne računajući sledeće akcije:

 • lica koja pojediničano poseduju više od 5% akcija od ukupno izdatih akcija izdavaoca, izuzimajući akcije u vlasništvu investicionih i penzionih fondova, kao i druge akcije na kastodi računima, društava za upravljanje fondovima, osiguravajućih društava, investicionih društava i drugih investicionih kompanija sa kratkoročnim investicionim strategijama,
 • koje poseduju međunarodne i strane organizacije i institucije za razvoj,
 • koje poseduje Republika Srbija uključujući i akcije koje poseduju organi, organizacije i ustanove osnovane posebnim zakonima od strane Republike Srbije (agencije, fondovi i sl);

2)  da su isplaćene dividende po prioritetnim akcijama, ako su izdate – na način utvrđen odlukom o njihovom izdavanju;

3)  minimalni nivo tržišne likvidnosti akcija Izdavaoca (ukoliko se datim akcijama trgovalo na regulisanom tržištu,) – što podrazumeva:

 1. a) prosečnu dnevnu vrednost prometa – najmanje 500 hiljada RSD i
 2. b) prosečni dnevni broj zaključenih tranasakcija – najmanje 5 (pet) transakcija

mereno u poslednjih šest meseci.

Ispunjenost prvog uslova je i onda ako se u javnosti u slobodnom prometu nalaze akcije minimalnog iznosa kapitala – 10 miliona EUR koje su u vlasništvu najmanje 500 akcionara. A takođe, treći uslov se smatra ispunjenim ako je za datu hartiju od vrednosti, na datum kontrole, zaključen ugovor o obavljanju poslova market mejkera u skladu sa Pravilima Berze.

Da bi se dužničke hartije od vrednosti našle na Prime listing, dodatni uslovi koje moraju da ispune su sledeći:

1)  da je vrednost emisije najmanje 10 miliona EUR;

2)  da račun izdavaoca nije bio u blokadi u poslednjih 180 dana.

3.Postupak uključivanja na listing

 

Podnosilac zahteva za listing odgovara za verodostojnost i istinitost podataka iz zahteva za listing, kao i podnete dokumetacije u prilogu ovog zahteva i obavezan je da iste, uredno i blagovremeno ažurira, uključujući i podatke objavljene na njegovoj internet stranici.

Komisija za listing ne vrši ocenu boniteta izdavaoca hartije od vrednosti za čije je uključenje na listing podnet zahtev za listing.

Komisija za listing neće razmatrati podneti zahtev za listing:

1) ukoliko je Komisija za hartije od vrednosti u skladu sa Zakonom, u periodu, ne dužem od 3 meseca, koji prethodi danu podnošenja zahteva za listing, javno objavila rešenje o utvrđenim nezakonitostima u poslovanju izdavaoca hartijama od vrednosti koje su predmet zahteva za listing. Komisija za listing će u datom slučaju razmatrati zahtev izdavaoca, ukoliko je izdavalac po datom rešenju Komisije za hartije od vrednosti, u ostavljenom roku preduzeo radnje na otklanjanju, te otklonio utvrđene nezakonitosti, što je Komisija za hartije od vrednosti svojim aktom konstatovala;

2) ukoliko je Komisija za hartije od vrednosti, rešenjem naložila Berzi da privremeno obustavi trgovanje ili isključi hartiju od vrednosti koja je uključena na drugi segment regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex, a ista je predmet zahteva za listing;

3) ako je nad izdavaocem pokrenut postupak regulisan zakonima kojima se uređuje stečaj i likvidacija.

Komisija za listing, najkasnije u roku od petnaest dana od dana prijema zahteva za listing, donosi rešenje o uključenju hartije od vrednosti na listing ili rešenje o odbijanju zahteva za listing.

Komisija za listing, rešenjem o uključenju hartije od vrednosti na listing Berze, određuje listing na kome će se hartija od vrednosti listirati, datum prvog trgovanja na listingu, indikativnu cenu hartije od vrednosti za prvo trgovanje, način izražavanja cene dužničkih hartija od vrednosti u nalozima za trgovanje, kao i druge elemente shodnom primenom odredbi Pravila poslovanja koje regulišu rešenje o uključenju hartije od vrednosti na Open Market.

Hartijom od vrednosti koja je uključena na jedan od listinga regulisanog tržišta ne može se trgovati na drugom tržišnom segmentu Berze.

Ukoliko izdavalac čije su hartije od vrednosti uključene na Standard Listing ispuni uslove za Prime Listing, Komisija za listing Berze, na predlog Direktora Berze, može predmetnu hartiju od vrednosti primiti na Prime Listing, a uz dostavljanje pisane saglasnost izdavaoca i dopune dokumentacije po zahtevu Komisije za listing.

4.Privremena obustava trgovanja

Berza privremeno obustavlja trgovanje pojedinom hartijom od vrednosti sa listinga, u sledećim slučajevima:

1) značajnijeg poremećaja u poslovanju izdavaoca;

2) očekivanja objavljivanja informacije za koju se pretpostavlja da bi mogla znatno da utiče na cenu hartija od vrednosti;

3) naknadnom kontrolom utvrđenih nepravilnosti, netačnosti u podacima i dokumentaciji dostavljenoj uz zahtev za listing.

4) nastanka okolnosti koje mogu dovesti do ugrožavanja  uslova za trgovanje svim ili pojedinim hartijama od vrednosti;

5) ukoliko se to smatra neophodnim da bi se zaštitili interesi i sigurnost učesnika u trgovanju;

6) narušavanja poverenja u trgovinu hartijama od vrednosti;

7)  ukoliko trgovanje hartijom od vrednosti izaziva ili može izazvati poremećaj na tržištu;

8) nastupanja okolnosti koje onemogućavaju prenos vlasništva nad hartijom od vrednost.i

O privremenoj obustavi trgovanja i prestanku privremene obustave trgovanja, rešenjem odlučuje Komisija za listing.

5.Isključenje hartije od vrednosti sa listinga

Berza isključuje hartije od vrednosti izdavaoca sa listinga:

1) ako je nad izdavaocem otvoren postupak stečaja ili likvidacije;

2) ako hartijama od vrednosti istekne rok dospeća;

3) na zahtev izdavaoca za isključenje hartija od vrednosti sa Berze iz razloga što je izdavaocu prestalo svojstvo javnog društva,

4) kada izdavalac prestane da ispunjava uslove za listing;

5) na zahtev izdavaoca za isključenje hartija od vrednosti sa listinga Berze i uključenje na drugi listing, odnosno Open Market;

6) ako se datom hartijom od vrednosti nije trgovalo najmanje 180 dana.

Novi zahtev za listing hartija od vrednosti koje su bile isključene sa listinga konačnim rešenjem Berze, Izdavalac može podneti Berzi najranije po proteku roka od šest meseci od dana konačnosti rešenja o isključenju datih hartija od vrednosti sa listinga.

6.Listirane kompanije

U Tabeli 1. dat je pregled listiranih kompanija na Prime listinu zaključno sa decembrom 2015. godine.

Hartije od vrednosti Prime listing
Akcije Obveznice
Sojaprotein a.d. , Bečej

Aerodrom Nikola Tesla a.d. , Beograd

Energoprojekt holding a.d. , Beograd

NIS a.d., Novi Sad

Republika Srbija

Izvor: http://www.belex.rs/trgovanje/izvestaj_xml/aktivnost_godisnji/4279 preuzeto dana 5.1.2016.

7.Ostvaren promet akcijama sa Prime listing

Tabela 2. Promet akcijama

Ostvaren promet akcijama kompanija sa Prime listinga Ukupno ostvaren promet na listingu
2015. 2,6 milijardi RSD 9,6 milijardi RSD
2014. 3,8 milijardi RSD 9,8 milijardi RSD
2013. 5,4 milijardi RSD 8,3 milijardi RSD
2012. 4,6 milijardi RSD 9,7 milijardi RSD

Izvor: http://www.belex.rs/trgovanje/izvestaj/godisnji, preuzeto dana 5.1. 2016.

Ukupno ostvaren promet na Prime listingu u 2012. godini je iznosio 4,6 milijardi RSD (87,72% učešče u prometu akcijama sa listinga). S obzirom da u uslovima opštih negativnih makroekonomskih tendencija koje se na tržištu kapitala manifestuju dugoročnom nelikvidnošću u trgovanju akcijama, i drastičnom smanjenju vrednosti tržišne kapitalizacije preduzeća, u 2012. godini nije postojala zainteresovanost novih izdavalaca za listing regulisanog tržišta.

Sa Prime listinga su 2013. godine isključene akcije kompanije Tigar zbog uzdržavanja od davanja mišljenja revizora na finansijske izveštaje, te time prestanka ispunjenosti uslova za listing koji utvrdjuje da izveštaj o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja društva čije su hartije od vrednosti primljene na Prime Listing mora da sadrži pozitivno mišljenje ili mišljenje sa rezervom. Na najvišem tržišnom segmentu ostvaren je promet od 5,4 milijardi dinara, što je rast od 17,4% u odnosu na prethodnu godinu.

Na najvišem tržišnom segmentu ostvaren je promet od 3,8 milijardi dinara, što je pad od 28,8% u odnosu na prethodnu godinu.

8.Ostvaren promet obveznicama sa Prime listing

Tabela 3. Promet obveznicama

Ostvaren promet obveznicama sa Prime listinga Ukupno ostvaren promet  na listingu
2015. 5,3 milijarde RSD 9,6 milijardi RSD
2014. 4,7 milijarde RSD 9,8 milijardi RSD
2013. 1,5 milijardi RSD 8,3 milijardi RSD
2012. 4,3 milijarde RSD 9,7 milijardi RSD

Izvor: http://www.belex.rs/trgovanje/izvestaj/godisnji, preuzeto dana 5.1.2016.

U svim posmatranim godinama dominantno je učešće u ostvarenom prometu obveznicama upravo državnih obveznica sa Prime listinga. Pri tome treba napomenuti, da na Standard listingu nema listiranih obveznica, već se ostatak prometa realizovao obveznicama sa Open marketa.

Na Beogradskoj berzi je u trgovanju svim dužničkim hartijama od vrednosti u 2012. godini ostvaren promet od blizu 4,48 milijardi RSD, što predstavlja 7% viši promet u odnosu na prethodnu godinu.[1]

U 2013. godini je ostvaren čak 63% manji promet obveznicama nego u prethodnoj godini, naročito se negativno odrazila tendencija opadanja ponude državnih obveznica jer one dospevaju za naplatu.

U trgovanju svim dužničkim hartijama od vrednosti, u 2014. godini ostvaren je promet od 4,7 milijardi RSD, što predstavlja rast prometa od čak 180% u odnosu na prethodnu godinu.

Zaključak

Da bi finansijsko tržište normalno funkcionisalo,  osim stabilnih institucija i velikog broja finansijskih instrumenata, neophodna je dobra regulative i stabilna ekonomija. Na osnovu prethodnog izlaganja može se zaključiti da postoji dobro institucionalno rešenje funkcionisanja Beogradske berze, međutim sve mogućnosti nisu dovoljno iskorišćene, mnogi problemi su prisutni.

Primećujemo da se na zvaničnim listinzima kotira izuzetno mali broj preduzeća jer je ograničen broj onih koji ispunjavaju uslove berze. Iz godine, u godinu taj broj preduzeća se značajno ne menja. Problem je nedovoljno razvijeno finansijsko tržište, ograničen broj učesnika, tj. mali broj i domaćih i stranih investitora je zainteresovan za trgovanje na berzi zbog mnogih faktora. Pre svega, nedostatak novca, strah od produbljivanja krize, valutni rizik.

Osim navedenog, veliki nedostatak je što iako je Zakonom i aktima Berze predviđena mogućnost trgovanja brojnim finansijskim instrumentima, na Beogradskoj berzi su isključivo akcije i obveznice.

Da bi se privreda razvijala, neophodno je razvijeno finansijsko tržište i jačenje Berze kao jedne od ključnih institucija koja taj razvoj treba da prati. Da bi se preduslovi obezbedili neophodno je dosta napora uložiti u pravcu promovisanja i razvijanja svesti o važnosti same Berze i svih njenih pratećih službi i institucija. Neophodno je rešavanje problema lošeg ekonomskog i privrednog stanja u zemlji, nerazvijenosti tržišta, lošeg poslovanja kompanije, jer u protivnom dovodi se u pitanje budućnost same Berze.

Literatura:

[1] Jakšić M., Finansijsko tržište-instrumenti i institucije, Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet, Kragujevac,  2011, str. 201-203

[2]  Dugalić V.,Štimac M., Osnove berzanskog poslovanja, Stubovi kulture Beograd, 2009,  str. 48

[3] Pravilnik o listingu Beogradske berze a.d. Beograd, januar 2016., str. 4

[4] Ibid., str. 6

[5] Dugalić V.,Štimac M., op.cit., str. 53

[6] Pravilnik o listingu Beogradske berze, op.cit., str. 11

[7] Godišnji izveštaji o poslovanju za 2012,2013,2014.godinu, http://www.belex.rs/proizvodi_i_usluge/godisnji_izvestaji, preuzeto dana 5.1.2016.

[8] Ibid


[/av_textblock]

[av_social_share title=’Share this entry’ style=” buttons=” share_facebook=” share_twitter=” share_pinterest=” share_gplus=” share_reddit=” share_linkedin=” share_tumblr=” share_vk=” share_mail=”][/av_social_share]