Sudske takse u krivičnom postupku po privatnoj tužbi i prekršajnom postupku

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Sudske takse u krivičnom postupku po privatnoj tužbi i prekršajnom postupku’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

SUDSKE TAKSE U KRIVIČNOM POSTUPKU PO PRIVATNOJ TUŽBI

I Podnesci

Tarifni broj 26.

  1. Za privatnu tužbu i protivtužbu, plaća se po 980 dinara.
  1. Za zahtev za ponavljanje krivičnog postupka, plaća se 590 dinara.
  1. Za žalbu protiv presude i za žalbu protiv rešenja kojim se izriče sudska opomena, plaća se po 590 dinara.

Napomena:

  1. Ako se krivični postupak vodi zajednički po više predmeta nema uticaja na taksu što se jedan podnesak odnosi na više privatnih tužilaca ili na više okrivljenih, ili što podnesak podnosi više privatnih tužilaca ili više okrivljenih, ili što podnesak obuhvata više krivičnih dela jednog okrivljenog.
  1. Za podnesak kojim se krivični postupak proširuje na druga krivična dela, istog okrivljenog, za koja se goni po privatnoj tužbi, plaća se taksa iz stava (1) ovog tarifnog broja.
 1. Za podneske koji nisu navedeni u ovom tarifnom broju, kao i za priloge uz podneske, ne plaća se taksa.

II Odluke

Tarifni broj 27.

Za presudu i za rešenje kojim se izriče sudska opomena plaća se 980 dinara, a za ostala rešenja kojima se okončava postupak plaća se 390 dinara.

Napomena:

  1. Taksa za presudu plaća se samo jednom, bez obzira na broj privatnih tužilaca i broj krivičnih dela koja su obuhvaćena jednom presudom.
  1. Ako su za više krivičnih dela jednog istog učinioca usled razdvajanja postupka donete posebne presude od strane istog suda, plaća se taksa za presudu samo jedanput.
  1. Ako je presudom odbijena tužba zbog nenadležnosti suda, uračunaće se plaćena taksa za ovu presudu u taksu za presudu nadležnog suda, ali ako je taksa koja se uračunava veća, višak se neće vraćati. Ako se presuda usled žalbe, predloga za povraćaj u pređašnje stanje ili ponavljanje krivičnog postupka ukine, uračunaće se taksa plaćena za ukinutu odluku u taksu za novu odluku.

 SUDSKE TAKSE U PREKRŠAJNOM POSTUPKU

Tarifni broj 27a

  1. Za žalbu protiv presude prekršajnog suda plaća se 900 dinara.
  1. Za zahtev za ponavljanje prekršajnog postupka i zahtev za vanredno preispitivanje pravnosnažne presude plaća se 1.750 dinara.

[/av_textblock]