Sudske takse u zemljišno – knjižnom postupku i postupku za upis u druge javne knjige o nepokretnostima

[av_heading heading=’Sudske takse u zemljišno – knjižnom postupku i postupku za upis u druge javne knjige o nepokretnostima’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’10’ color=” custom_font=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

A. ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI POSTUPAK

I Podnesci

Tarifni broj 14.

1. Za podneske kojima se traži upis u zemljišnu knjigu ili brisanje uknjižbe ili predbeležbe iz zemljišne knjige, plaća se:

a) Ako vrednost prava koje treba upisati ili brisati iznosi:

– do 5.000 dinara vrednosti – 390 dinara;

– preko 5.000 do 20.000 dinara vrednosti – 390 dinara uvećano za 1% vrednosti;

– preko 20.000 dinara vrednosti – 780 dinara uvećano za 0,5% vrednosti, a najviše 3.900 dinara.

b) Ako vrednost prava koje treba upisati ili brisati nije procenjiva, ili ako se traži upis ili brisanje samo zabeležbe plaća se 390 dinara.

2. Za žalbu protiv odluke iz stava (1) ovog tarifnog broja, plaća se 390 dinara.

Napomena:

1. Ako se jednim podneskom traži upis ili brisanje kod više sudova, plaća se taksa onoliko puta koliko ima sudova kod kojih upis ili brisanje treba izvršiti. Ovo važi i kad, u slučaju zajedničkog založnog prava, treba sprovesti upis u sporednim ulošcima kod raznih sudova, bez obzira što stranke u svom podnesku izričito ne traže te upise.

2. Ako se jednim podneskom traži više upisa procenjivih prava, naplaćuje se jedna taksa, prema ukupnoj vrednosti ovih prava. Ali ako se jednim podneskom traži ujedno upis procenjivih i neprocenjivih prava, ili još i upis jedne ili više zabeležbi, taksa za podnesak platiće se samo prema vrednosti procenjivih prava. Za podneske kojima se traži upis samo neprocenjivih prava i zabeležbi, plaća se samo jedna taksa iz stava (1) tačka 2. ovog tarifnog broja.

3. Ako je zahtev za upis stavljen u podnesku iz tarifnog broja 1. neće se naplaćivati taksa za podnesak iz tarifnog broja 14.

4. Ne plaća se taksa iz ovog tarifnog broja u stvarima navedenim u napomeni 8. tač. 3, 6, 7, 9, 10. i 13. tarifnog broja 15.

5. Za podneske koji nisu označeni u ovom tarifnom broju, kao i za priloge uz podneske, ne plaća se taksa.

II Upisi

Tarifni broj 15.

1. Za uknjižbu ili za predbeležbu prava svojine, ako pravni posao ili osnov sticanja na osnovu koga se ima izvršiti upis ne podležu porezu na prenos apsolutnih prava, plaća se 1.900 dinara, bez obzira na vrednost prava koje se upisuje.

2. Za uknjižbu ili za predbeležbu prava svojine, ako je osnov sticanja na osnovu koga se ima izvršiti upis ugovor o poklonu, plaća se 980 dinara, bez obzira na vrednost prava koje se upisuje.

3. Za uknjižbu ili za predbeležbu drugih stvarnih prava ili njima jednakih prava, plaća se:

– ako je predmet prava procenjiv, 980 dinara;

– ako je predmet prava neprocenjiv, 590 dinara.

4. Za zabeležbu plaća se:

– za zabeležbu prinudne uprave i dozvolu prinudne prodaje, ako za istu tražbinu već nije upisano založno pravo na nepokretnosti koja je predmet prinudne uprave ili prodaje, 980 dinara. Tako plaćena taksa uračunaće se u taksu koju treba platiti za naknadni upis založnog prava zbog iste tražbine, ako se takav upis zatraži pre brisanja ove zabeležbe;

– za ostale zabeležbe, 590 dinara.

Napomena:

1. Taksu za upis dužno je da plati lice u čiju se korist vrši upis. Ako upis traži lice čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili na drugoga prenosi, i to lice jamči za plaćanje takse solidarno sa licem u čiju se korist vrši upis.

2. Taksa se plaća i ako se upis vrši po službenoj dužnosti, ako se ne radi o upisu koji je oslobođen takse – napomena 8. uz ovaj tarifni broj.

3. Ako se na osnovu jedne molbe upisuje više prava u korist jednog istog lica kod istog suda, taksa se plaća po ukupnoj vrednosti ovih prava u času upisivanja.

4. Kad se upisuje tražbina, taksa se odmerava prema iznosu tražbine sa svim sporednim potraživanjima (kamata, dospeli troškovi i dr.) računajući kamatu od dana predaje molbe za upis, ako je naznačen iznos ovih potraživanja ili procenat od glavnice.

5. Taksa za upis plaća se i kad se upis vrši u toku parničnog, vanparničnog ili izvršnog postupka.

6. Ako se upis uknjižbe ili predbeležbe, odlukom višeg suda u celini ili delimično ukine ili izmeni, vraća se na zahtev celokupna plaćena taksa, odnosno njen srazmerni deo.

7. Taksa za upis po ovom tarifnom broju plaća se uz taksu za podnesak i lepi se na samom podnesku.

Ako ova taksa nije plaćena uz podnesak kojim se zahteva upis, sud će po izvršenom upisu postupiti po članu 37. stav 3. ovog zakona.

8. Ne plaća se taksa za sledeće upise:

– za upis opravdanja predbeležbe;

– za potpuno ili delimično brisanje nekog upisanog prava;

– za službene radnje u postupku uređenja, osnivanja i ispravljanja zemljišnih knjiga, kao i za usaglašavanje zemljišnih knjiga sa faktičkim stanjem. U ovim postupcima oslobađanje se odnosi na sve podneske, uloške i priloge, molbe za izdavanje katastarskih planova i posedovnih listova, razna uverenja i overavanje prepisa.

Ovo oslobađanje važi i za postupak za obnavljanje uništenih zemljišnih knjiga, ako se verodostojnom ispravom utvrdi da je upis ranije bio sproveden i da je, prema tome, bila plaćena taksa za taj upis;

– za ponovni upis istog, makar delimično ugašenog prava, usled parničnog ili izvršnog postupka, u korist istog lica. Ako je vrednost ponovo upisanog prava veća, plaća se na višak vrednosti propisana taksa;

– za upis istog prava, makar delimično i ugašenog, na više nepokretnosti koje se vode po knjigama jednog suda ili više sudova, za prenos istog prava s jedne nepokretnosti na drugu nepokretnost istog sopstvenika; za ograničenje ili sužavanje istog prava na jedan deo iste nepokretnosti; za proširenje istog prava i na druge nepokretnosti istog sopstvenika; za proširenje zajedničkog jemstva na pojedina zemljišno knjižna tela, s tim što ovo oslobađanje važi samo ako nisu nastupile promene u pogledu obima prava ili ovlašćenog lica;

– za upis prava svojine ili prava službenosti i plodouživanja po izvršenoj deobi, ako su deobničari bili upisani kao suvlasnici tih prava, s tim da ovo oslobađanje važi i u slučaju deobe porodičnih (kućnih) zadruga na zadrugare, ako je zadruga bila upisana kao vlasnik u zemljišnim knjigama;

– za upis na osnovu rešenja o nasleđivanju;

– za upis založnog prava na nepokretnosti jemca, ako je to pravo već upisano i na nepokretnosti glavnog dužnika i ako je za taj upis plaćena taksa;

– za ispravku greške u upisu, pri čemu ako je greška nastala krivicom titulara prava, plaća se taksa za podnesak kojim se traži ispravka upisa (tar. br. 14. stav 1);

– za sve upise u korist Republike Srbije;

– za zabeležbu privremene uprave određene u toku postupka prinudne javne prodaje, kao i za zabeležbu prinudne uprave određene umesto prinudne javne prodaje;

– za naknadni upis susvojine bračnog druga na osnovu sudske odluke ako je jedan od bračnih drugova upisan kao vlasnik u zemljišnim knjigama, kao i za upis kojim se označava idealni deo svakog bračnog druga na nepokretnostima koje su u njihovoj susvojini;

– za sve upise u zemljišne knjige u korist građana u vezi sa razmenom zemljišta u cilju arondacije i komasacije, kao i na osnovu propisa o eksproprijaciji i propisa o vraćanju zemlje u skladu sa zakonom kojim se uređuju način i uslovi priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je preneto u društvenu svojinu po osnovu PZF i konfiskacije zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda;

– za upis založnog prava za obezbeđenje kredita kod otkupa društvenog stana od strane nosioca stanarskog prava, ili kod kupovine stana, preko stambene zadruge ili kod izgradnje ili adaptacije stambenog prostora.

9. Oslobađanje iz tač. 4, 5. i 6. napomene br. 8. važi samo ako je taksa za prvi upis plaćena.

III Izazivački postupak

Tarifni broj 16.

Za rešenje povodom prigovora poverioca protiv otcepljenja dela nepokretnosti ili razmene zemljišta u izazivačkom postupku, po pravilima o zemljišno knjižnim deobama, otpisima i pripisima, plaća se 590 dinara.

Napomena:

Taksu iz ovog tarifnog broja plaća stranka koja je pokrenula postupak za besteretni otpis dela zemljišno-knjižnog tela.

B. UPIS U INTABULACIONE, ZASTAVNE, TAPIJSKE I DRUGE JAVNE KNJIGE O NEPOKRETNOSTIMA

I Upis u tapijske knjige

Tarifni broj 17.

1. Za podnesak kojim se traži prenos tapije, plaća se taksa iz stava (1) tarifnog broja 19.

2. Za žalbu protiv odluke suda po predmetu iz stava (1) ovog tarifnog broja, plaća se 590 dinara.

Tarifni broj 18.

1. Za upis potvrđene tapije u knjigu tapija, kao i za upis prava svojine putem prenosa tapije na istog ili novog sopstvenika, ako pravni posao ili osnov sticanja na osnovu koga se ima izvršiti upis ne podleže porezu na prenos apsolutnih prava, plaća se 1.900 dinara, bez obzira na vrednost prava.

2. Za upis iz stava (1) ovog tarifnog broja, ako je osnov sticanja na osnovu koga se ima izvršiti upis ugovor o poklonu, plaća se 980 dinara, bez obzira na vrednost prava.

3. Za upis sticanja drugih stvarnih prava plaća se:

– ako je predmet prava procenjiv, 980 dinara,

– ako je predmet prava neprocenjiv, 590 dinara.

4. Za ostale upise u tapijske knjige, plaća se 590 dinara.

Napomena:

1. Kad sopstvenik nepokretnosti koja je već upisana u knjigu tapija zahteva od suda da se jedan deo nepokretnosti izdvoji i da mu se za izdvojeni deo izda posebna tapija, pored takse za podnesak plaća se i taksa iz stava 4. ovog tarifnog broja. Ali ako sud kupcu izdaje novu tapiju a staru (izvornu) umanjuje za prodati deo, plaća se taksa i za podnesak iz stava (1) tarifnog broja 17. i taksa za upis prenosa iz stava (1) ovog tarifnog broja.

2. Ne plaća se taksa:

– za radnju u postupku oko izdavanja tapija u krajevima gde nema zemljišnih knjiga i u tom postupku oslobađanje se odnosi na sve podneske, zahteve, priloge, molbe za izdavanje katastarskih planova i posedovnih listova, razna uverenja, overavanje prepisa i potvrde tapija;

– za radnje u postupku obnavljanja uništenih tapijskih knjiga, ako se verodostojnom ispravom utvrdi da je upis ranije bio sproveden i da je, prema tome, bila plaćena taksa za taj upis;

– napomena uz tarifni broj 15. shodno će se primenjivati i uz ovaj tarifni broj.

II Upis u intabulacione, zastavne (hipotekarne) i druge javne knjige o nepokretnostima

Tarifni broj 19.

1. Za podnesak kojim se traži sastavljanje ili brisanje intabulacije, nadintabulacije ili pribeleške, odnosno upis hipoteke, na područjima na kojima još važe intabulacione knjige, kao i za podnesak kojim se traži upis u druge knjige o nepokretnostima, prema odredbama posebnih propisa, plaća se:

a) Ako vrednost prava koje treba obezbediti ili brisati iznosi:

– do 5.000 dinara vrednosti – 590 dinara;

– preko 5.000 do 20.000 dinara vrednosti – 590 dinara uvećano za 1% vrednosti, a najviše 3.900 dinara.

b) Ako vrednost prava koje treba upisati ili brisati nije procenjiva ili ako se traži upis ili brisanje samo zabeležbe 590 dinara

2. Za žalbu protiv odluke suda po predlozima iz stava (1) ovog tarifnog broja plaća se 590 dinara.

Napomena:

Napomena uz tarifni broj 14. shodno će se primenjivati i uz ovaj tarifni broj.

Tarifni broj 20.

1. Za upis intabulacije, nadinatabulacije, pribeleške ili hipoteke, odnosno za upis prava u drugim posebnim javnim knjigama o nepokretnostima, plaća se 1.900 dinara, bez obzira na vrednost prava.

2. Za upis zabeležbe prinudne uprave i dozvole prinudne prodaje, ako za istu tražbinu već nije upisana intabulacija (založno pravo) na nepokretnosti koja je predmet prinudne uprave ili prodaje, plaća se 980 dinara, bez obzira na vrednost poveriočevog potraživanja.

3. Za upis ostalih zabeležbi koje se po važećim propisima mogu upisati u intabulacione knjige, plaća se 980 dinara.

4. Za propuštanje intabulacije ili hipoteke plaća se 190 dinara.

Napomena:

Napomena uz tarifni broj 15. shodno će se primenjivati i uz ovaj tarifni broj.

[/av_textblock]