Pisanje pravnih akata

Interaktivna obuka namenjena svima koji žele da od relevantnih stručnjaka i advokata saznaju šta su podnesci, žalbe, dopisi, ali i to kako se oni pišu.

Ishod seminara:

Sticanje osnovnih znanja i kompetencija u pogledu praćenja, razumevanja i praktične osposobljenosti u pripremanju normativnih akata. Razvijanje sposobnosti individualnog i timskog rada, samostalno formulisanje, lektorisanje i redakcija pravnih tekstova.

Ciljne grupe:

  • Diplomirani pravnici, pravnici i studenti prava završnih godina;
  • Osobe koje žele da pokrenu sopstveni biznis, bududi i sadašnji preduzetnici i privrednici;
  • Osobe žele da počnu da se bave pisanjem pravnih akata za račun drugog.

Opis seminara:

Obučavanje diplomiranih pravnika, pravnika i studenata prava završnih godina, kao i svih bez iskustva u pisanju pravnih akata, koji po završetku obuke mogu samostalno da izrađuju pravne akte sa svoj ili račun drugog.

Seminar obukvata uvod u teorijska i praktična znanja u domenu metoda pripremanja normativnih akata, integrisati znanja iz opšte lingvističke edukacije sa procedurom pravnog normiranja, kao i osnovne principe, kategorije, instrumente i metode izrade pravnih propisa.

Teme:

Uvod u pozitivno pravo Republike Srbije, objašnjenja za vrste pravnih akata koji postoje, objašnjenja za pisanje istih i primeri iz advokatske prakse.