Vađenje izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Vađenje izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu’ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

Priredila: Dunja Jovanović

Institut za pravo i finansije

Oktobar 2015

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Matične knjige

Matične knjige su javne isprave o ličnim stanjima građana u koje se upisuju činjenice o rođenju, braku i smrti i druge činjenice predviđene zakonom, kao i promene u vezi sa ovim činjenicama. Stoga se o ličnim stanjima građana vode matična knjiga rođenih, matična knjiga venčanih i matična knjiga umrlih.

Prema Zakonu o matičnim knjigama (“Službeni glasnik RS” br. 20/09 i 145/14) uređuje se izdavanje izvoda i uverenja na osnovu matičnih knjiga.

Ovim zakonom uređuje se način izdavanja izvoda i uverenja za:

     • Matičnu knjigu rođenih
     • Matičnu knjigu umrlih
     • Matičnu knjigu venčanih

Članom 41 Zakona o matičnim knjigama (“Sl.glasnik” RS, br,20/2009) propisano je da uvid u matične knjige, kao i spise na osnovu kojih je iѕvršen upis u matične knjige, dozvoliće se licu na koje se ti podaci odnose, članu njegove uže porodice, usvojitelju ili staratelju, a drugim licima na način i pod uslovima utvrđenim zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti i zakonom koji uređuje prava na pristup informacijama od javnog značaja.

Dete koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje može izvršiti uvid u matičnu knjigu rođenih, kao i spise na osnovu kojih se vrši upis u matičnu knjigu rođenih, a koji se odnose na njegovo poreklo.

Posle novog upisa ćinjenice rođenja usvojenika pravo uvida u matičnu knjigu rođenih za dete imaju samo dete i usvojitelj deteta, na način utvrđen zakonom koji uređuje oblast porodičnopravne zaštite.

Potrebna dokumentacija:

     • Zahtev za izdavanje
     • Dokaz o uplaćenoj taksi

Republička administrativna taksa:

     • za domaće izvode iz matičnih knjiga 420 din.
     • za internacionalne izvode iz matičnih knjiga 690 din.

Napomena: takse se razlikuju u zavisnosti od nadležnog organa

Uplatni račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97

Poziv na broj: 53-015

Republička administrativna taksa se ne plaća za sledeće namene:

    • u postupku za ispravljanje grešaka u matičnim knjigama
    • za ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja, društvene brige o deci, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata
    • za radnje u vezi sa školovanjem učenika i studenata, stručnim usavršavanjem, odnosno prekvalifikacijom
    • za regulisanje vojne obaveze
    • za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu
    • u postupku za utvrđivanje smanjenja katastarskog prihoda zbog elementarnih nepogoda, biljnih bolesti, štetočina i drugih vanrednih događaja, kao i za spise i radnje za ostvarivanje zakonom propisanih poreskih podsticaja i oslobođenja kod plaćanja javnih prihoda
    • za molbe za pomilovanje

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje izvoda, priložiti i dokaz o oslobađanju od plaćanja takse.

Državljanstvo

Uverenje o državljanstvu je javna isprava kojom se dokazuje državljanstvo Republike Srbije i izdaje se na osnovu podataka iz evidencije državljana Republike Srbije, samo na lični zahtev. Evidencija o državljanima Republike Srbije vodi se u matičnim knjigama rođenih.

Prema Zakonu o državljanstvu Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 i 90/2007) uređuje se izdavanje uverenja o državljanstvu.

Članom 48 Zakona o državljanstvu Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 i 90/2007) uverenje o državljanstvu je javna isprava kojom se dokazuje državljanstvo Republike Srbije i izdaje se na osnovu podataka iz evidencije državljana Republike Srbije, samo na lični zahtev.

Pod evidencijom iz stava 1. ovog člana podrazumeva se matična knjiga rođenih, knjige državljana Republike Srbije vođene po propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovog zakona i druge evidencije državljana vođene u Republici Srbiji.

Propise o načinu upisa činjenice državljanstva u matičnu knjigu rođenih, obrascima za vođenje evidencija o rešenjima o sticanju i prestanku državljanstva i obrascu uverenja o državljanstvu donosi ministar nadležan za unutrašnje poslove.

Potrebna dokumentacija:

    • Zahtev za izdavanje
    • Dokaz o uplaćenoj taksi

Republička administrativna taksa: 740 din

Napomena: takse se razlikuju u zavisnosti od nadležnog organa

Uplatni račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97

Poziv na broj: 53-015

Republička administrativna taksa se ne plaća za sledeće namene:

    • u postupku za ispravljanje grešaka u matičnim knjigama
    • za ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja, društvene brige o deci, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata
    • za radnje u vezi sa školovanjem učenika i studenata, stručnim usavršavanjem, odnosno prekvalifikacijom
    • za regulisanje vojne obaveze
    • za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu
    • u postupku za utvrđivanje smanjenja katastarskog prihoda zbog elementarnih nepogoda, biljnih bolesti, štetočina i drugih vanrednih događaja, kao i za spise i radnje za ostvarivanje zakonom propisanih poreskih podsticaja i oslobođenja kod plaćanja javnih prihoda
    • za molbe za pomilovanje

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje izvoda, priložiti i dokaz o oslobađanju od plaćanja takse.

Elektronsko vađenja dokumenata

Izvode iz matičnih knjiga i državljanstvo moguće je izvaditi i elektronskim putem. eUsluga omogućava podnošenje zahteva za izabrani dokument.

Više o korišćenju eUsluge možete pogledati ovde.

Spisak nadležnih institucija možete pogledati na sledećem sajtu.

Izvor podataka

 http://www.palilula.org.rs/e-uprava/maticne-knjige/

http://www.euprava.gov.rs/eusluge/usluge_po_organu?alphabet=lat

Pravna podloga

Zakon o državljanstvu Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004 i 90/2007)

Zakon o matičnim knjigama (“Sl.glasnik” RS, br,20/2009)

NAPOMENA: Tekst je informativnog karaktera i Institut za pravo i finansije ne snosi nikakve posledice za eventualne pogrešne podatke i promene podataka u relevantnim zakonima ili na sajtu korišćenog izvora.

[/av_textblock]

[av_social_share title=’Share this entry’ style=” buttons=” share_facebook=” share_twitter=” share_pinterest=” share_gplus=” share_reddit=” share_linkedin=” share_tumblr=” share_vk=” share_mail=”][/av_social_share]