Pravo

[av_heading tag=’h3′ padding=’10’ heading=’Redakcija za pravo’ color=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading]

[av_hr class=’big’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=” custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=” icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Odabrane pravne latinske izreke
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=’custom’ color=”]

PRAVNOISTORIJSKA OBLAST

Pretežno se bavi izučavanjem pravnih instituta i fenomena od njihovih početaka, preko razvoja sve do konačnog profilisanja u savremenom pravu.
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Rimski Locatio Conductio Operarum i savremeni ugovor o radu
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

JAVNOPRAVNA OBLAST

Sagledavaju se najvažnija pitanja koja se tiču svih građana države – javni interes, za razliku od privatnog prava koje razmatra pretežno privatne interese građana.

U ovom odeljku obrađujemo teme iz Ustavnog i Parlamentarnog prava, Upravnog – opšteg i posebnog prava, Radnog prava, kao i osnovna obeležja političkog sistema.

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Ustavni razvoj Srbije

Parlamentarizam u Srbiji – istorijski razvoj, stanje i perspektiva

Ustav od 1888.

Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 28. juna 1921.

Ustav Kraljevine Jugoslavije od 3. septembra 1931.

Preambula Ustava Srbije

Položaj osoba drugačijeg rodnog identiteta u pravosudnom sistemu Republike Srbije

Ombudsman

Restitucija u Srbiji i postkomunističkim zemljama

Politički režim – Pojam i vrste

Pravo na porodičnu penziju

Osiguranje za slučaj nezaposlenosti

Nezakonit prestanak radnog odnosa

Pravne posledice i prava stranaka povodom „Ćutanja” uprave

Ideološka pozadina razvoja parlamentarizma Srbije 19.veka
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

KRIVIČNOPRAVNA OBLAST

Krivičnopravne nauke se bave izučavanjem sistema  pravnih propisa kojima se utvrđuju uslovi za primenu kazni i drugih krivičnih sankcija prema učiniocima krivičnih dela, krivični postupak, kriminalitet, prekršaje i druga kažnjiva dela, kao i dela kažnjiva po međunarodnom pravu.
U ovom odeljku obrađujemo teme iz krivično-materijalnog i krivično-procesnog prava, prekršajnog prava, kriminologije,  viktimologije, penologije i međunarodnog krivičnog prava.

Komandna odgovornost u krivičnom zakonodavstvu Republike Srbije

Krivično delo genocida

Poreska utaja

Međunarodni krivični tribunal za bivšu SFRJ

Medjunarodna krivična dela

Žalba na prvostepenu presudu

Uticaj oligofrenije na uračunljivost u Krivičnom zakoniku Srbije

Svedok u krivičnom postupku

Pravnoantropološka analiza krivičnog dela ubistva u prošlosti i danas

Razlozi za odredjivanje pritvora u istrazi

Prava lica lišenih slobode

Terorizam kao pretnja globalnoj bezbednosti

Razvoj međunarodnog krivičnog prava i pravosuđa

Korupcija

Sporazum o priznanju krivičnog dela sa osvrtom na uporednopravna rešenja

Alternativne sankcije predviđene Krivičnim zakonim Republike Srbije

Dva pola bez pola: Odnos prava na život i nužne odbrane i krajnje nužde

Razgraničenje između umišljaja i nehata u teoriji i praksi

Razlozi za određivanje pritvora u istrazi

Organizovani kriminal
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

GRAĐANSKOPRAVNA OBLAST

Građanskopravna oblast  izučava pravne norme  koje uređuju društvene odnose u  koje stupaju  pravna i  fizička lica povodom stvari, činidaba i imovine, pa se takvi odnosi  nazivaju građanskopravnim odnosima. Dakle obuhvatićemo teme iz opšteg dela građanskog prava, obligacionog prava, stvarnog prava, porodičnog i naslednog prava.

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Sticanje prava svojine održajem

Ugovor o bavljenju sportom

Razlozi za pobijanje ugovora o doživotnom izdržavanju

Medicinsko pravo

Pravna pozadina kloniranja

Abortus

Postupak izvršenja radi naplate potraživanja

Stanarsko pravo

Ugovor o rađanju za drugog u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije

Razvod braka i njegove pravne posledice

Medijacija u hrvatskom obiteljskom pravu

Vanbračna zajednica

Eutanazija u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije

Ugovor o kupoprodaji

Izdavanje hartija od vrednosti

Razvod braka

Zaštita prava na suđenje u razumnom roku u pravnom sistemu Rebublike Srbije

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

PRIVREDNOPRAVNA OBLAST

Izučavanjem sistema pravnih normi koje uređuju pravni položaj, odnosno status privrednih subjekata kao i njihove međusobne pravne poslove, a koji se zaključuju u vezi sa prometom roba ili usluga bavi se privrednopravna nauka. U ovom odeljku ćemo  obrađivati teme iz oblasti kompanijskog prava, trgovinskog prava, prava konkurencije, prava intelektualne svojine kao i prava potrošača.

Ugovori o povjerljivosti podataka

Razlozi za odabir jednodomnog ili dvodomnog sistema upravljanja po zakonu o privrednim društvima

Konvencija Ujedinjenih nacija o međunarodnoj prodaji robe

Reorganizacija preduzeća kroz stečaj

Dokumentarni inkaso

Skupština akcionarskog društva

Privatno-javno partnerstvo u Srbiji

Ugovor o licenci između prava intelektualne svojine i prava konkurencije

Pravne posledice nekorišćenja zaštićenih intelektualnih dobara

Uticaj digitalnih tehnologija na zaštitu prava intelektualne svojine

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=’custom’ color=”]

EKONOMSKOPRAVNA OBLAST

Izučava pravne institute kroz metod ekonomske analize, koristeći znanja koje pruža ekonomska nauka zasnovana na zaštiti privatnih interesa pojedinaca.
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Teorijski osvrt na ekološku poresku reformu i ekološke poreze

Nužnost i nedostaci državne regulative na tržištu
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

MEĐUNARODNOPRAVNA OBLAST

Međunarodnopravna oblast proučava specifičan sistem pravnih pravila koja regulišu pravni položaj i odnose subjekata međunarodnog prava kao i pravni položaj i odnose drugih jedinki od međunarodnog interesa. U ovom odeljku ćemo izučavati međunarodno javno pravo, međunarodno humanitarno pravo, diplomatsko i konzularno pravo, međunarodne odnose, međunarodno privatno pravo.

Zaštita prava etničkih manjina u praksi Evropskog suda za ljudska prava

Preventivna diplomatija

Izvori humanitarnog i ratnog prava

Humanitarna intervencija

Implementacija Povelje Ujedinjenih nacija kao ključ za međunarodnu stabilnost

Usklađivanje prava Srbije sa evropskim standardima

Problematika razlikovanja zločina genocida, ratnog zločina i zločina protiv čovečnosti

Ustanova ranvoa u srpskom pravu

Odgovornost da se zaštiti (R2P) i Savjet bezbjednosti UN

Analiza Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini

Priznanje država u međunarodnom pravu

Evropska Unija kao temelj bezkonfliktnog sveta

Nastanak, evolucija i klasifikacija ljudskih prava

Demokratski deficit u EU

Analiza građanskog rata u Siriji

Zaštita prava na poštovanje privatnog i porodičnog života pred Evropskim sudom za ljudska prava

TTIP

Analiza građanskog rata u Ukrajini

Okvirna konvencija UN o promeni klime i Pariski sporazum

Evropska unija kao temelj bezkonfliktnog sveta
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

PRAVNOTEORIJSKA OBLAST

Pravne teorije nastoje da odrede prirodu i bitne karakteristike prava i društvenih fenomena koje pravo uređuje. Ovo čine, ne samo kroz izučavanje onoga što pravo “jeste”, već i izučavanjem onoga što pravo “treba” da bude kroz ukazivanje na njegove moralne osobine.

[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Podela vlasti u pravnoj teoriji
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]

PRAVNA PRAKSA

U ovom odeljku su dostupni komentari sudskih i arbitražnih odluka, kao i stručne analize relevantnih zakonskih rešenja.
[/av_textblock]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Advokatura u Srbiji
[/av_textblock]