Redakcija za pravo

PRAVNOISTORIJSKA OBLAST

Pretežno se bavi izučavanjem pravnih instituta i fenomena od njihovih početaka, preko razvoja sve do konačnog profilisanja u savremenom pravu.

JAVNOPRAVNA OBLAST

Sagledavaju se najvažnija pitanja koja se tiču svih građana države – javni interes, za razliku od privatnog prava koje razmatra pretežno privatne interese građana.

U ovom odeljku obrađujemo teme iz Ustavnog i Parlamentarnog prava, Upravnog – opšteg i posebnog prava, Radnog prava, kao i osnovna obeležja političkog sistema.

GRAĐANSKOPRAVNA OBLAST

Građanskopravna oblast  izučava pravne norme  koje uređuju društvene odnose u  koje stupaju  pravna i  fizička lica povodom stvari, činidaba i imovine, pa se takvi odnosi  nazivaju građanskopravnim odnosima. Dakle obuhvatićemo teme iz opšteg dela građanskog prava, obligacionog prava, stvarnog prava, porodičnog i naslednog prava.

PRIVREDNOPRAVNA OBLAST

Izučavanjem sistema pravnih normi koje uređuju pravni položaj, odnosno status privrednih subjekata kao i njihove međusobne pravne poslove, a koji se zaključuju u vezi sa prometom roba ili usluga bavi se privrednopravna nauka. U ovom odeljku ćemo  obrađivati teme iz oblasti kompanijskog prava, trgovinskog prava, prava konkurencije, prava intelektualne svojine kao i prava potrošača.

Ugovori o povjerljivosti podataka

Razlozi za odabir jednodomnog ili dvodomnog sistema upravljanja po zakonu o privrednim društvima

Konvencija Ujedinjenih nacija o međunarodnoj prodaji robe

Reorganizacija preduzeća kroz stečaj

Dokumentarni inkaso

Skupština akcionarskog društva

Privatno-javno partnerstvo u Srbiji

Ugovor o licenci između prava intelektualne svojine i prava konkurencije

Pravne posledice nekorišćenja zaštićenih intelektualnih dobara

Uticaj digitalnih tehnologija na zaštitu prava intelektualne svojine

EKONOMSKOPRAVNA OBLAST

Izučava pravne institute kroz metod ekonomske analize, koristeći znanja koje pruža ekonomska nauka zasnovana na zaštiti privatnih interesa pojedinaca.

PRAVNOTEORIJSKA OBLAST

Pravne teorije nastoje da odrede prirodu i bitne karakteristike prava i društvenih fenomena koje pravo uređuje. Ovo čine, ne samo kroz izučavanje onoga što pravo “jeste”, već i izučavanjem onoga što pravo “treba” da bude kroz ukazivanje na njegove moralne osobine.

PRAVNA PRAKSA

U ovom odeljku su dostupni komentari sudskih i arbitražnih odluka, kao i stručne analize relevantnih zakonskih rešenja.